zaterdag 8 juni 2024 #HTOR
#HTOR
Dutch Tech Fest on Facebook Dutch Tech Fest on Instagram Dutch Tech Fest on Twitter Dutch Tech Fest on LinkedIn Dutch Tech Fest on Youtube

Privacyverklaring Brainport Development N.V. welke als rechtspersoon optreedt voor de website High Tech Ontdekkingsroute.

In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verzamelen en voor welke doelen wij dit doen. Daarnaast informeren wij u over uw rechten als betrokkene.

Wie zijn wij?

Wij zijn Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij die samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant werkt aan het versterken van de technologische regio Brainport Eindhoven.

In samenwerking met alle partners organiseren we ieder jaar de High Tech Ontdekkingsroute. Hierbij zetten verschillende technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio hun deuren wagenwijd open. Van jongeren tot professionals en van omwonenden tot ouders met kinderen, iedereen is welkom!

Wij hechten veel waarde aan het zorgvuldig beschermen van persoonsgegevens binnen deze dynamische omgeving. Brainport Development verwerkt persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

 

Definities

In deze privacyverklaring worden enkele (juridische) termen gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van deze termen en de betekenis.

Betrokkene:
De persoon van wie de persoonsgegevens door Brainport Development worden verwerkt.
Ontvanger:
Een derde partij aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
Persoonsgegevens:
Alle informatie die iets direct of indirect vertelt over een persoon (betrokkene). Denk hierbij aan een naam, e-mailadres en locatiegegevens, maar ook een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit, bijvoorbeeld lengte, haarkleur en politieke voorkeuren of een combinatie.
Verwerking:
Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen of wissen van persoonsgegevens. Dit betekent dat (bijna) alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, een verwerking is.
Verwerker:
Een organisatie die wordt ingeschakeld om ten behoeve van Brainport Development persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor de salarisadministratie.
Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer Brainport Development beslist ‘waarom’ en ‘hoe’ persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zal Brainport Development verwerkingsverantwoordelijke zijn.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Brainport Development verwerkt persoonsgegevens van verschillende personen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Bezoekers van onze website;
Bezoekers van onze evenementen;
Geïnteresseerden;
Onze (zakelijke) partners;

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Brainport Development verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Voorbeelden zijn:

NAW-gegevens (naam, woonplaats en e-mailadres);
Gegevens over uw activiteiten op onze website inclusief apparaattype;
Foto’s met herkenbare personen tijdens onze evenementen en voor marketingdoeleinden;
Zakelijke informatie zoals een zakelijk e-mailadres, functie, vestigingsadres (zzp’ers) en facturatiegegevens.
Foto’s/video’s

Tijdens (openbare) evenementen van Brainport kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze kunnen op een later moment worden gepubliceerd op onze website en/of sociale mediakanalen.
Personen die herkenbaar op de beelden staan en waarvan de persoonsgegevens bekend zijn, worden voor het publiceren benaderd voor toestemming. Foto’s en video’s worden met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, gepubliceerd.

Mocht u beelden van uzelf tegenkomen op onze website of sociale mediakanalen, dan kunt u contact met ons opnemen als u het niet eens bent met de publicatie. U kunt dit ook doorgeven voordat u een evenement bezoekt. Kijk voor onze contactgegevens onder ‘Contact’.

Cookies

Brainport Development maakt gebruik van verschillende cookies. Zo gebruiken we cookies om ons websiteverkeer te analyseren, om jouw voorkeuren op te slaan, om functies voor social media te bieden en voor marketingdoeleinden. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen via je webbrowser.

Om inzicht te geven in alle cookies hebben we ook een Cookieverklaring opgesteld. Hierin vind je informatie over de soorten cookies, hun doel, aanbieders, type en vervaltermijn.

Wanneer je onze website bezoekt, krijg je de mogelijkheid om je voorkeuren aan te passen of akkoord te gaan met gebruik van alle cookies.

 

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Brainport Development verwerkt uw persoonsgegevens alleen als wij daar een reden voor hebben. Dit wordt ook wel een specifiek doeleinde genoemd. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor:

Het toesturen van onze nieuwsbrieven;
Het versturen van uitnodigen voor evenementen;
Het analyseren van activiteiten op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
Het verbinden van bedrijven, organisaties en personen binnen de Brainport regio binnen de markten waar Brainport Development actief is;
Wij leggen vooraf vast voor welke redenen (doeleinden) wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Dit doen wij zo duidelijk mogelijk. Daarnaast verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel.

In sommige gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij doen dit alleen wanneer dit moet van de wet, voor de uitvoering van een overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang is. Wij maken hiervoor afspraken met de partijen waar wij uw persoonsgegevens mee delen.

 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw gegevens?

Brainport Development verwerkt uw persoonsgegevens niet zomaar. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij ons kunnen baseren op een grondslag uit de wet. In de AVG staan de volgende zes grondslagen genoemd op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken:

Toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst.
Bescherming van vitale belangen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om iemands leven of gezondheid.
Het hebben van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitvoering van het openbaar gezag.
Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor de goede vervulling van diensten.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hiervoor gebruiken we wettelijke bewaartermijnen, stellen wij bewaartermijnen vast of gebruiken vastgestelde criteria. Uw persoonsgegevens worden na afloop van deze termijn vernietigd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor nemen we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de personen die werkzaam zijn binnen Brainport Development veilig, zorgvuldig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Verwerkt Brainport Development uw persoonsgegevens? Dan heeft u ook bepaalde rechten onder de AVG. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage
U heeft het recht om bij Brainport Development te informeren of uw gegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit zijn en waarom deze worden verwerkt. U heeft het recht op inzage in deze persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie van de persoonsgegevens die we van u verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling
U kunt Brainport Development vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet (meer) juist of volledig zijn.

Recht op verwijdering van uw gegevens (recht op vergetelheid)
U kunt Brainport Development vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. In sommige gevallen kan dit niet, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van verwerking
U kunt Brainport Development verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Brainport Development stopt de verwerking van uw persoonsgegevens dan tijdelijk totdat uw verzoek is behandeld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
U kunt Brainport Development verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (in een machine leesbaar format).

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brainport Development. Dit kan bijvoorbeeld wanneer Brainport Development uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (zoals reclame per e-mail).

Mocht u gebruik willen maken van één of meerdere van deze rechten, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij Brainport Development. Dit kunt u het beste doen via de mail. Onze contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Contact’. Wij kunnen u het beste helpen als het verzoek zo helder en concreet mogelijk is geformuleerd. U krijgt van ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, reactie op uw verzoek.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten zoals beschreven in deze privacyverklaring?

U kunt ons bereiken via e-mail. Ons Privacy Office is bereikbaar via privacy@brainportdevelopment.nl.

Eventueel kunt u ons ook telefonisch bereiken op 040 751 2424 of per post via:

Brainport Development
t.a.v. Privacy Office
Postbus 2181
5600 CD Eindhoven

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een verzoek.

Onze partners